Ochrana osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov návštevníkov a/alebo užívateľov týchto webových stránok (ďalej jednotlivo len „Dotknutá osoba“), ktoré vykonáva spoločnosť ProEdu, s.r.o., so sídlom Plynárenská 3/D, 821 09 Bratislava, IČO: 47735333, emailový kontakt: info@epreklady.sk, telefonický kontakt: +421 948 944 611 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ ). Spracúvanie a ochrana týchto osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“ ), v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“ ).

I.
Spracúvanie osobných údajov pri využití formulára „Cenová ponuka do 60 min.“alebo formulára „Nezáväzná cenová ponuka“

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje pri využití formulára „Cenová ponuka do 60 min.“ alebo formulára „Nezáväzná cenová ponuka“, sú: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje, ktoré Dotknutá osoba dobrovoľne uvedie do kontaktného formulára pri príslušnej službe.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je predzmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, v rámci ktorého Prevádzkovateľ poskytuje na žiadosť Dotknutej osobe informácie o svojich službách.

Osobné údaje odovzdané v súvislosti s odoslaním dopytu Dotknutej osoby budú spracované po dobu trvania predzmluvného a prípadného zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa a Dotknutej osoby, a ďalej po dobu nevyhnutnú na obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa súvisiacich s činnosťou Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár „Cenová ponuka do 60 min.“ a „Nezáväzná cenová ponuka“ nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 
II.
Spracúvanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch, službách, novinkách a akciách (newsletter), sú: emailová adresa Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto dobrovoľne poskytnutých údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na aktívny odkaz umiestnený na konci každého newsletteru alebo na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zasielanie newsletteru Prevádzkovateľa.

Spracovaním osobných údajov Dotknutej osoby môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre Prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne ktorý Prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre právu newsletterových kampaní alebo ktorý ma prístup k CRM systémom Prevádzkovateľa.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Newsletter nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

 
III.
Spracúvanie osobných údajov pri zverejňovaní referencii (povedali o nás)

Osobné údaje Dotknutej osoby, prípadne zamestnanca Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zverejnenia jej hodnotenia služieb Prevádzkovateľa, sú: meno a priezvisko, organizácia Dotknutej osoby alebo jej zamestnanca, ktorý sa v tomto odseku taktiež označuje ako Dotknutá osoba.

Právnym základom spracovania týchto údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti Dotknutej osoby s využitím služieb Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú spracované (zverejnené na týchto stránkach) po dobu trvania záujmu Dotknutej osoby o zverejnenie jej hodnotenia.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre hodnotenie služieb Prevádzkovateľa nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

IV.
Spracúvanie osobných údajov pri využití kontaktného formulára alebo help desku

Osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracuje za účelom zodpovedania Dotknutou osobou zadanej otázky či podnetu, sú: meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa Dotknutej osoby.

Osobné údaje, ktoré budú Prevádzkovateľovi poskytnuté v rámci služby online helpdesku alebo v rámci osobitného kontaktného formulára, nebudú zverejnené a slúžia výhradne pre účely zodpovedania otázky či podnetu Dotknutej osoby.

Právnym základom spracovania týchto údajov je súhlas Dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje budú spracované po dobu trvania vyššie uvedeného účelu spracovania.

Pri spracovaní osobných údajov Dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu, pričom Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám, s výnimkou sprostredkovateľa, ktorý sprostredkúva technické riešenie pre prevádzku online helpdesku.

Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Formulár pre zadanie otázky či podnetu nie je primárne určený pre návštevníkov mladších ako 16 rokov.

Najlepšia ponuka
  • vytvorená do 60 minút
  • úplne zadarmo
Získať najlepšiu ponuku

Najlepšia ponuka na

Kliknutím na ODOSLAŤ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov.
  • nezáväzná ponuka, ktorá je úplne zadarmo
  • po odoslaní formulára vám príde do 60 minút spätná cenová ponuka